Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej jako RODO) informujemy, że:

  Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych oraz właścicielem sklepu internetowego sklep.admit.pl jest firma

ADMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie
tel. +48 33 851 90 72
email: sklep@admit.pl

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 5481398489,   REGON: 07072950200000,   KRS: 0000736727

  Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować z Pełnomocnikiem Bezpieczeństwa Informacji: elektronicznie pod adresem e-mail: daniel.radwański@admit.pl , listownie pod adresem: ADMIT, Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie , telefonicznie pod numerem +48338519072 lub bezpośrednio w siedzibie spółki.

  Zakres przetwarzanych danych osobowych

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W przypadku sklepu internetowego jest to w dużej mierze związane z koniecznością przetwarzania danych w celu realizacji zamówień.

Dane przetwarzane podczas rejestracji konta w sklepie:

Dane przetwarzane podczas rejestracji konta w sklepie:

 • Adres e-mail
 • Imię
 • Nazwisko

Dane przetwarzane podczas składania zamówienia:

 • Adres e-mail
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres (celem wysłania przesyłki)
 • Nazwa firmy i NIP (w przypadku chęci otrzymania faktury VAT za zakupiony towar)
 • Numer telefonu

Dane przetwarzane podczas zapisywania się do newslettera:

 • Adres e-mail
 • Narodowość (język w jakim będą wysyłane wiadomości newsletter – przyporządkowane do naszej bazy na podstawie adresu strony – w tym przypadku sklep.admit.pl)
 • Źródło rejestracji (sklep.admit.pl)

Dane przetwarzane w formularze zwrotów/reklamacji:

 • Adres e-mail
 • Imię
 • Numer telefonu
 • Numer zamówienia/klienta
 • W razie konieczności – dodatkowe dane wymagane do identyfikacji zamówienia – numer zamówienia, nazwa użytkownnika

   Sklep internetowy przetwarza dane osobowe w następujących celach

 • rejestracji, celem utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania nim
 • realizacji zamówienia, celem wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • dobrowolnego zapisu na bezpłatny newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności: Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód]
 • kontaktu mailowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Prowadzenie statystyk. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO]
 • Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO]
 • w przypadku złożenia reklamacji lub zwrotu [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia), w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

   Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 • ING Bank Śląski S.A. – przypadku wybrania tej formy płatności
 • Twisto Polska sp. z o.o. – przypadku wybrania tej formy płatności
 • Przelewy24 – PayPro S.A. – przypadku wybrania tej formy płatności
 • Poczta Polska S.A. – przypadku wybrania formy przesyłki oferowanej przez tego dostawcę
 • InPost Paczkomaty Sp. z o.o. – przypadku wybrania formy przesyłki oferowanej przez tego dostawcę
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (np. Urząd Skarbowy),
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, podmiotom świadczącym usługi hostingu, dostawców oprogramowania do zarządzania systemami, podmiotom świadczącym obsługę techniczną oprogramowania, dostawcom zapewniającym oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną oraz wiadomości SMS, kancelariom prawnym oraz podmiotom doradczym, partnerom Administratora prowadzącym sklepy stacjonarne.

Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

  Czas przechowywania danych

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

 • Dane zawarte na umowach. [okres przechowywania: do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.]
 • Dokumenty rozliczeniowe. [okres przechowywania: księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.]
 • Dokumenty związane z rękojmią. [okres przechowywania: dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.]
 • Dane dla celów marketingowych. [okres przechowywania: a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.]
 • Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego oraz poczty elektronicznej. [okres przechowywania: przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.]

Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w niniejszej Polityce lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

  Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 • sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
 • usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonuje Administrator narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Obowiązek podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych koniecznych do zawarcia umowy, skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.

  Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.

  PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są cookies sesyjne. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).